Polityka środowiskowa

Ochrona środowiska naturalnego jest dla Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu ważnym aspektem prowadzonej działalności gospodarczej.

Integralną częścią Spółdzielni jest kotłownia objęta Systemem Zarządzania Środowiskowego.Podstawową jej działalnością jest produkcja i dostarczanie pary na potrzeby produkcji artykułów spożywczych, ogrzewania zakładu i budynków przynależnych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Priorytetem kotłowni jest zapewnienie ciągłości dostaw pary w ilości pokrywającej zapotrzebowanie zakładu produkcyjnego przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Uwzględniając kontekst działania kotłowni, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz świadomość wpływu naszej działalności na środowisko naturalne zobowiązujemy się do:

  • przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i innych dotyczących środowiska oraz wypełniania przyjętych zobowiązań środowiskowych
  • podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników i dostawców
  • doskonalenia procesów i wdrażania najlepszych dostępnych technologii przyjaznych środowisku z uwzględnieniem możliwości finansowych przedsiębiorstwa
  • minimalizowania zużycia zasobów naturalnych,ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz właściwego postępowania z odpadami.

Powyższe zobowiązania realizowane są poprzez:

  • ciągłe monitorowanie znaczących aspektów środowiskowych oraz realizację celów środowiskowych
  • przestrzeganie procedur i instrukcji środowiskowych
  • identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Polityka Środowiskowa jest udostępniona i zakomunikowana pracownikom kotłowni oraz pracownikom zakładu produkcyjnego, dostawcom i osobom pracującym na rzecz kotłowni, a także innym stronom zainteresowanym. Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji ustalonych celów środowiskowych oraz do podejmowania działań gwarantujących spełnienie wymagań funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego ciągłego doskonalenia.